Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej IPET

Zespół pedagogiczny, udzielający pomocy psychologicznej uczniom, powinien dokonać oceny efektywności podjętych działań IPET, zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych.

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej IPET dotyczy:

 • formy prowadzonych zajęć, po ich zakończeniu;
 • pomocy udzielonej uczniowi, przed opracowaniem arkusza na nowy rok szkolny.

Nie ma jednolitych wytycznych co do oceny IPET. Może jej podlegać wiele zmiennych, może być wykonywana za pomocą różnych narzędzi oraz różnych metod, dlatego wskaźniki są różne.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ocenia się następujące działania:

 • ocena efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych (logopeda, psycholog, terapeuta), którą przeprowadza się na podstawie oceny przyrostu umiejętności ucznia;
 • ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych, czyli sprawdzanie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia (arkusze obserwacji, analiza prac dziecka/ucznia, obserwacja zachowania);
 • poziom zadowolenia rodziców i nauczycieli oraz rozpoznanie poziomu satysfakcji uczniów (wywiad, rozmowa, kwestionariusz obserwacji).

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej IPET polega na analizie wyników oraz sformułowaniu na ich podstawie odpowiednich wniosków służących poprawie jakości działań przedszkola i szkoły w obszarze udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie tych wniosków dyrektor może zaproponować następujące działania:

 • wskazanie nowych form wsparcia, np. wprowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych w formie indywidualnej;
 • kontynuowanie nauki w niezmienionym wymiarze;
 • zmianę częstotliwości zajęć;
 • szersze włączenie rodziców w określone działania;
 • włączenie specjalistów w określone działania;
 • skierowanie ucznia na badania specjalistyczne;
 • wprowadzenie warsztatów dla rodziców.