Wspieram Sukces Kobiet ujawnia pytania ankiety skierowanej do kandydatek oraz kandydatów do Sejmu

W ramach kampanii profrekwencyjnej Fundacja SPS przeprowadziła badanie opinii publicznej dotyczące najważniejszych kwestii związanych z sytuacją kobiet w Polsce. Ankietę wypełniło we wrześniu bieżącego roku ponad 18 tysięcy respondentek. Otrzymane wyniki posłużyły jako podstawa do skonfrontowania kandydatek oraz kandydatów do Sejmu z pytaniami autorstwa Uniwersytetu SWPS, dotyczącymi problemów kobiet w naszym kraju. Dziś ujawniono treść tych pytań. W ankiecie wzięło udział 304 osoby ubiegające się o mandat posła lub posłanki na Sejm. Ich imię, nazwisko, okręg oraz komitet wyborczy są dostępne na stronie wspieramsukceskobiet.pl.

Przeprowadzona ankieta zawierała 20 pytań dotyczących kluczowych problemów, z jakimi borykają się Polki. Pytania zostały podzielone na 7 kategorii tematycznych. Pierwsza z tych kategorii dotyczyła pracy opiekuńczej wykonywanej przez kobiety, zawierając kwestie związane z podziałem urlopu rodzicielskiego oraz wsparciem osobistym. Druga kategoria skupiła się na sytuacji zawodowej i ekonomicznej kobiet, obejmując pytania dotyczące zwiększenia dostępności publicznej opieki nad dziećmi, zatrudniania kobiet w wieku emerytalnym, nierówności płacowej oraz parytetów. Trzeci blok pytań dotyczył kwestii zdrowia kobiet, w tym in vitro, aborcji oraz dostępu do środków antykoncepcyjnych. Czwarta kategoria skoncentrowała się na karach za przemoc domową i seksualną. Piąta dotyczyła działań na rzecz równości płci oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet. Szósta kategoria pytań obejmowała usługi społeczne, takie jak wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, dostęp do lekarzy oraz specjalistów. Natomiast siódma kategoria koncentrowała się na klimacie, środowisku oraz prawach zwierząt.

Odpowiedzi kandydatek oraz kandydatów do Sejmu zostały ocenione na trzystopniowej skali odpowiedzi: „zgadzam się”, „nie zgadzam się” oraz „nie wiem, nie mam zdania”. Wynik 14 punktów i więcej oznaczał zielone światło, rezultat między 7 a 13 punktów sygnalizowany był kolorem żółtym, a wynik 6 lub mniej punktów oznaczał czerwone światło. Wyniki są dostępne na stronie internetowej kampanii Wspieram Sukces Kobiet. Ankieta była wysyłana do wyborczych sztabów w formie indywidualnych linków. Do czasu zamknięcia ankiety, kandydaci i kandydatki nie mieli dostępu do opisanej wyżej metodyki. Celem akcji Wspieram Sukces Kobiet jest zachęcenie Polek do czynnego udziału w nadchodzących wyborach oraz uświadomienie wybierającym oraz wybieranym, jak ważne jest rozwiązywanie codziennych problemów kobiet w Polsce.

Więcej informacji o kampanii Wspieram Sukces Kobiet oraz wszystkie materiały wizualne dostępne są na stronie wspieramsukceskobiet.pl. Dodatkowe informacje dotyczące ankiety dla kandydatów i kandydatek można znaleźć w zakładce „dla wyborców”.

Eksperci Uniwersytetu SWPS komentują tę inicjatywę, zwracając uwagę, że choć polskie prawo umożliwia obojgu rodzicom korzystanie z urlopu rodzicielskiego w jednakowym wymiarze, to głównie kobiety korzystają z tego uprawnienia. Taki stan rzeczy niesie ze sobą negatywne konsekwencje, takie jak utrwalanie stereotypów płci, pogłębianie różnic między kobietami i mężczyznami w pracy i opiece, a także osłabianie pozycji kobiet na rynku pracy. Kobiety często wykonują nieodpłatną pracę opiekuńczą i ponoszą większość obowiązków związanych z życiem rodzinnym, co często skutkuje rezygnacją z aktywności zawodowej. Jednym z proponowanych rozwiązań tych problemów jest zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, zwiększenie dostępności placówek opiekuńczych oraz większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi. Nierówności w czasie pracy kobiet i mężczyzn wpływają również na niższy kapitał emerytalny zgromadzony przez kobiety, co skutkuje niższymi świadczeniami emerytalnymi i większym ryzykiem ubóstwa kobiet. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zwiększenie zatrudnienia kobiet w wieku emerytalnym, co obecnie jest na bardzo niskim poziomie.

Pytania autorstwa Uniwersytetu SWPS dla kandydatów i kandydatek do Sejmu dotyczące najważniejszych kwestii dla Polek

Praca opiekuńcza kobiet

 1. Należy wdrażać inicjatywy zachęcające do równego podziału urlopu rodzicielskiego pomiędzy matkę i ojca.
 2. Rodziny i opiekunowie, opiekunki osób z niepełnosprawnościami powinny otrzymać od państwa wsparcie, które zapewni im godne życie, oraz pozwoli im godzić opiekę z pracą zawodową.

Sytuacja zawodowa i ekonomiczna kobiet

 1. Państwo powinno wspierać możliwość podjęcia pracy przez kobiety poprzez zwiększenie dostępności publicznej opieki nad dziećmi.
 2. Państwo powinno wprowadzać zachęty dla pracodawców do zatrudniania kobiet w wieku emerytalnym.
 3. Należy wprowadzić obowiązek monitorowania równości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i egzekwować kary w przypadku naruszenia tego obowiązku.
 4. Należy wdrażać inicjatywy zwiększające udział kobiet w polityce i na stanowiskach kierowniczych.
 5. Państwo powinno wdrożyć mechanizmy zapewniające niezależność finansową kobiet zajmujących się domem (niepracujących zawodowo) oraz gwarantujące im godne życie w wieku emerytalnym.

Zdrowie i prawa reprodukcyjne

 1. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu państwa na zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla kobiet na każdym etapie ich życia.
 2. Zabiegi in vitro powinny być finansowane ze środków publicznych.
 3. Należy zliberalizować obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące aborcji.
 4. Środki antykoncepcyjne w Polsce powinny być dostępne bez recepty.

Przemoc wobec kobiet

 1. Należy zwiększyć wsparcie państwa dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej.
 2. Należy bezwzględnie podnieść kary za przestępstwa seksualne.

Działalność na rzecz kobiet

 1. Czy zamierzasz angażować się w działania na rzecz równości płci i praw kobiet, jeśli zostaniesz wybrany/wybrana do Sejmu RP?
 1. Czy jesteś gotów/gotowa współpracować z organizacjami i grupami społecznymi pracującymi na rzecz praw kobiet?

Usługi społeczne

 1. Należy podnieść wydatki na profesjonalne wsparcie psychologiczne w szkołach.
 2. Należy dofinansować samorządy, by zapobiec wykluczeniu transportowemu kobiet, głównie w małych miastach i wsiach.
 3. Należy wdrożyć programy zachęcające specjalistów, w tym prawników, lekarzy do podejmowania pracy w rejonach, w których dostęp do usług publicznych jest utrudniony lub nie ma go wcale, w tym w małych miastach i wsiach.

Klimat i środowisko

 1. Przepisy dotyczące ochrony zwierząt oraz kary za przemoc wobec zwierząt – tak domowych, jak i dzikich – powinny zostać znacząco zaostrzone.
 2. Rzetelna edukacja klimatyczna i ekologiczna powinny stanowić priorytet w podstawie programowej na każdym etapie edukacji.

O akcji Wspieram Sukces Kobiet Fundacji SPS:

Polki stanowią 53 proc. wyborców, czyli około 16 milionów a istotne dla nich kwestie nie znajdują miejsca w programach partii politycznych. Włączenie kobiet do dyskusji o priorytetach Polski jest więc kluczowe. Akcją Wspieram Sukces Kobiet, chcemy zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się Polki, zachęcić je do głosowania oraz wymóc na kandydatkach i kandydatach do Sejmu deklaracje na piśmie. Polityka powinna odpowiadać na nasze potrzeby.