Pozew o podwyższenie alimentów – jak się przygotować?

Alimenty to kwota płacona zazwyczaj przez jednego z rodziców na utrzymanie dziecka – chociaż w określonych przypadkach alimenty mogą być również płacone na rzecz innego członka rodziny albo na byłego małżonka. Kwota alimentów może być ustalona umownie pomiędzy stronami, ale często alimenty ustalane są w wyroku sądowym. Koszty utrzymania dziecka ulegają jednak zmianom z biegiem czasu, ponadto zmieniają się ogólne koszty życia, na przykład na skutek inflacji. W takim przypadku warto rozważyć złożenie pozwu o podwyższenie alimentów.

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że wysokość alimentów jest zależna od tego, jakie są niezbędne wydatki na dziecko, a także od wysokości zarobków czy innych dochodów rodzica – przy czym bierze się pod uwagę nie tylko rzeczywiste zarobki, ale również to, jakie dochody może osiągać dana osoba przy pełnym wykorzystaniu swoich możliwości. Ponadto przepisy stanowią, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższe należy rozumieć tak, że zmiany wysokości alimentów można żądać, jeśli wzrosną koszty utrzymania dziecka albo zmienią się możliwości zarobkowe rodziców.

Więcej o wysokości alimentów: https://poznanrozwod.pl/rozwod/alimenty/wysokosc-alimentow/

Co zrobić by uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów albo do sądu właściwego z uwagi na adres osoby zobowiązanej do ich płacenia. Wydział, do którego należy skierować pozew, to wydział rodzinny. Taki pozew nie wiąże się z żadną opłatą, ponieważ strona dochodząca alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych. Powodem – czyli osobą składającą pozew – jest w takim przypadku dziecko. Jeśli nie jest jeszcze pełnoletnie, to reprezentuje je ten z rodziców, do którego rąk są płacone alimenty. 

W pozwie należy wskazać, jakiej kwoty się domagamy i uzasadnić to żądanie. Należy też określić wartość przedmiotu sporu – jest to 12-krotność kwoty, o jaką chcemy podwyższyć alimenty. Oznacza to, że jeśli na przykład obecne alimenty wynoszą 600 zł miesięcznie, a chcemy, aby zostały podwyższone do kwoty 1.000 zł, to różnicę, czyli 400 zł należy przemnożyć przez 12, a otrzymana wówczas kwota (4.800 zł) będzie stanowić wartość przedmiotu sporu. Oprócz tego trzeba pamiętać o wymienieniu załączników oraz o podpisaniu pisma. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach, a do każdego z nich powinny zostać załączone wszystkie załączniki.

Jak uzasadnić pozew o podwyższenie alimentów?

Konkretne okoliczności, które mogą uzasadniać podwyższenie alimentów, to na przykład rozpoczęcie przez dziecko innej szkoły czy studiów, o ile wiąże się to z dodatkowymi wydatkami. Inny przypadek to choroba dziecka, która generuje wydatki na leczenie czy rehabilitację. Niezależnie od tego zazwyczaj sam fakt, że dziecko jest o kilka lat starsze, niż w momencie gdy był wydawany wyrok w sprawie alimentów, skutkuje większymi wydatkami na wyżywienie, ubiór czy zajęcia dodatkowe. W treści pozwu warto wypisać, jakie kwoty są comiesięcznie wydawane na poszczególne rodzaje wydatków na dziecko. Najistotniejsze grupy wydatków to:

  • Wyżywienie,
  • Odzież i obuwie
  • Chemia i kosmetyki,
  • Koszty mieszkaniowe (czynsz, opłaty za media itp. w przeliczeniu na jedną osobę)
  • Leki, suplementy, koszty leczenia
  • Wydatki związane z edukacją (np. czesne za przedszkole, wyprawka szkolna)
  • Paliwo, wydatki na komunikację miejską (dojazdy do szkoły, lekarzy itp.)
  • Wycieczki oraz wyjazdy na wakacje
  • Rozrywki, zabawki, materiały edukacyjne

Jakie dokumenty warto załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów?

Pierwszym dokumentem, jaki należy załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów, jest odpis aktu urodzenia dziecka – wystarczający będzie odpis skrócony. Oprócz tego należy dołączyć wszystkie dokumenty, z których wynikać będą okoliczności istotne dla sprawy. Przede wszystkim chodzi o dowody na to, że wzrosły potrzeby finansowe uprawnionego do alimentów. Najlepiej, aby były to faktury lub potwierdzenia przelewu, ponieważ z tych dokumentów wynika, kto dokonywał płatności. Paragony również mogą być dowodem, jednak sądy podchodzą do nich z większą rezerwą, ze względu na to, iż na paragonie nie ma danych osoby, która dokonała zakupu. Jeśli dziecko musi uczęszczać na przykład na rehabilitację czy terapię, to możemy uzyskać od podmiotu prowadzącego takie zajęcia zaświadczenie, z którego będzie wynikać, ile spotkań się odbyło oraz ile zajęć jest jeszcze zaplanowanych.

Druga grupa dokumentów to takie, które świadczą o zmianie sytuacji finansowej rodziców – i to zarówno o pogorszeniu sytuacji rodzica, który na co dzień zajmuje się dzieckiem, jak i o polepszeniu sytuacji rodzica zobowiązanego do alimentacji. W pozwie można też podać dane osób, co do których chcielibyśmy, aby sąd przesłuchał je jako świadków, ponieważ mają wiedzę na temat zmiany sytuacji finansowej rodziców albo dziecka. Możemy też zwrócić się do sądu, aby zobowiązał pozwanego, by ten przedstawił swoje zaświadczenie o dochodach albo deklaracje PIT za ostatnie lata.

Czy podwyższenie alimentów nastąpi dopiero od wydania wyroku?

Postępowania sądowe trwają zwykle od kilku miesięcy do kilku lat, w związku z czym składając pozew o podwyższenie alimentów możemy mieć obawę, że będziemy musieli czekać na wyższe alimenty jeszcze przez wiele miesięcy. Czasami sprawy o podwyższenie alimentów kończą się na jednej rozprawie, jednak jeśli materiał dowodowy jest bardziej złożony, to rozpraw może być nawet kilka, co będzie skutkować znacznie dłuższym postępowaniem. 

Z tego powodu warto skorzystać z możliwości zawarcia w pozwie wniosku o zabezpieczenie postępowania poprzez zasądzenie wyższych alimentów już na czas jego trwania. Taki wniosek trzeba uzasadnić, wykazując, że już teraz jest potrzeba przekazywania na dziecko wyższych kwot, ponieważ w przeciwnym razie jego podstawowe potrzeby życiowe mogą nie zostać zaspokojone.

Wsparcie merytoryczne: Kancelaria adwokacka Koschel-Sturzbecher.