Protokół przedślubny – ile kosztuje protokół przedmałżeński i jakie przygotować dokumenty?

Protokół przedślubny, inaczej protokół przedmałżeński, musi sporządzić każda para, która zdecydowała się na ślub kościelny lub konkordatowy. W tym celu należy udać się do kancelarii parafialnej i w obecności księdza, odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań. Ile kosztuje protokół przedślubny i jakie należy przygotować do niego dokumenty? Sprawdź!

Protokół przedślubny

Protokół przedmałżeński składa się z 6 części i kilkudziesięciu pytań. Wiele osób stresuje się przed spotkaniem z księdzem i obawia się, że pytanie będą zbyt osobiste. Niestety jest to nieuniknione, bez protokołu przedmałżeńskiego ślub może zostać uznany za nie nieważny.

Spotkanie z księdzem trwa ok. 45 minut. Część pytań nawiązuje do kwestii formalnych, takich jak dane osobowe oraz miejsce zamieszkania. Druga część protokołu przedślubnego dotyczy tematyki wiary oraz sytuacji między narzeczonymi, np. jak długo się znają. Ksiądz może również zadać pytania dotyczące przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Przeszkodą może być np. bliskie pokrewieństwo, ale także sfera seksualna i ewentualna „niezdolność fizyczna”.

Protokół przedmałżeński — pytania

1. Dane personalne

 • Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
 • Imiona
 • Imię i zawód ojca
 • Imię i nazwisko panieńskie matki
 • Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)
 • Data i miejsce urodzenia
 • Data i adres parafii chrztu
 • Rok i parafia i Komunii św.
 • Rok i parafia bierzmowania
 • Miejsce i adres stałego zamieszkania
 • Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
 • Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
 • Miejsce i adres zamieszkania rodziców
 • Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
 • Wykształcenie
 • Zawód

2. Wyznanie

 • Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
 • Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
 • Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
 • Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

3. Inne

 • Od jak dawna narzeczeni się znają?
 • Czy i od kiedy są zaręczeni?
 • Czy rodziny narzeczonych się znają?
 • Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
 • Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?

4. Przeszkody małżeńskie

Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)

 • Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
 • Czy uważa, że będzie mógł/mogła mieć własne dzieci?
 • Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)

 • Czy nie zawierał/a małżeństwa z inną osobą?
 • Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
 • Czy nie zawierał/a związku cywilnego z inną osobą?
 • Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
 • Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
 • Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku (kan. 1090)

 • Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
 • Co było powodem śmierci?
 • Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)

 • Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)

 • Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)

 • Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)

 • Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

Przeszkoda święceń (kan. 1087)

 • Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)

 • Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? * Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)

 • Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

5. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)

 • Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
 • Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
 • Czy dopuszcza rozejście się, czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
 • Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
 • Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)

 • Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
 • Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
 • Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
 • Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek (kan. 1102)

 • Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
 • Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
 • Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus (kan. 1103)

 • Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
 • Komu zależy na zawarciu tego związku?
 • Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
 • Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)

 • Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?

6. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi — kan. 1086; 1124-1129

Pytania dla strony katolickiej

 • Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
 • Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
 • Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej:

 • Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
 • Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
 • Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
 • Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele:
  wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

 • jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
  Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
 • jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
  Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

Protokół przedślubny — dokumenty

Do spisanie protokołu przedślubnego potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Metryka chrztu św.
 2. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 3. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
 4. Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu ……………
 5. Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC ……………

Protokół przedślubny – cena

Większość parafii nie prowadzi konkretnego cennika, ksiądz przyjmuje opłaty „co łaska”. Za zamówienie mszy ślubnej płaci się średnio 500, chociaż kwoty oscylują w granicach 200-1500 zł. Należy pamiętać, że koszt ślubu kościelnego nie ogranicza się jedynie do kosztu mszy świętej, ale to także koszt dekoracji, obrączek, bukietu i oczywiście sukni ślubnej i garnituru.