Rodzina zastępcza niezawodowa – jak nią zostać?

Rodzina zastępcza to małżeństwo lub osoba, wychowujący nieletnie dziecko, jednocześnie nie będąc jego biologicznymi rodzicami. Najczęściej jest to wynikiem tego, że biologiczni rodzice dziecka nie mogą sprawować nad nim opieki z różnych przyczyn. Wyróżniamy 2 rodzaje rodzin zastępczych: zawodową i niezawodową. Dziś skupimy się na tej drugiej. Wskażemy również warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać status: rodzina zastępcza niezawodowa.

Rodzina zastępcza niezawodowa – co to jest?

Rodzina zastępcza niezawodowa to rodzina lub osoba, którzy funkcję opiekuna objęli na podstawie pozytywnego przejścia cyklu szkoleń. Są 2 typy rodziny zastępczej nie zawodowej:

 • rodzina zastępcza niezawodowa spokrewniona, czyli pieczę nad małoletnim sprawują osoby z nim spokrewnione,
 • rodzina zastępcza niezawodowa niespokrewniona, czyli osoby obce, które nie łączą z dzieckiem więzy krwi.

Znalezione obrazy dla zapytania rodzina zastępcza niezawodowa

 

 

Rodzina zastępcza niezawodowa – jak nią zostać?

Aby zostać rodziną zastępczą niezawodową należy skontaktować się z powiatowym centrum pomocy rodzinie, gdzie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i badania psychologiczne. Osoby zakwalifikowane będą musiały przejść dodatkowo cykl szkoleń, , mający na celu przygotowanie do sprawowania należytej opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Szkolenie trwa 60 godzin, w tym 10 to praktyki w zawodowych rodzinach zastępczych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

 • informacje prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
 • aspekty psychologiczne dotyczące dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
 • rola i funkcje rodzica zastępczego,
 • przygotowanie kandydatów na przyjęcie dziecka,
 • wpływ przyjęcia dziecka na Twoje życie i Twojej rodziny,
 • przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych,
 • kontakty z rodziną biologiczną dziecka,
 • formy wsparcia rodzin zastępczych.

W Polsce rodziną zastępczą niezawodową mogą zostać następujące osoby:

 • korzystające z pełni praw obywatelskich,
 • posiadające stałe miejsce zamieszkania,
 • nie zalegające z obowiązkiem alimentacyjnych wobec dzieci biologicznych,
 • w stosunku do dzieci biologicznych nie mające ograniczonej ani odebranej władzy rodzicielskiej,
 • posiadające stałe źródło utrzymania, pozwalające na zapewnienie bytu sobie i dzieciom,
 • nie mające przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego,
 • nie karane.