Czy, ile i jak oszczędzają Polacy? W Światowym Dniu Oszczędzania (31 października) przedstawiamy raport z najnowszego badania Fundacji Think!

Niemal 70% Polaków uważa, że warto oszczędzać, jednak nieco mniej niż połowa z nich celowo odkłada środki, podczas gdy 14% nie ma żadnych oszczędności – wynika z najnowszego badania Fundacji Think! i Fundacji Citi im. L. Kronenberga, które analizuje postawy i nawyki Polaków w zakresie finansów osobistych.

Jeśli chodzi o ilość oraz sposób oszczędzania, wyniki badania są niepokojące. W przypadku utraty pracy statystyczny Polak mógłby utrzymać swój obecny standard życia jedynie przez miesiąc, ponieważ ponad 60% osób odkłada miesięcznie zaledwie około jednej czwartej swoich dochodów, a zaledwie 2% jest w stanie odkładać ponad połowę. Co więcej, choć najczęstsza forma oszczędzania to konta oszczędnościowe i lokaty (44%), a nieco mniej (41%) to nieoprocentowane rachunki bieżące, co piąty badany przechowuje gotówkę w swoim domu. Ta forma oszczędzania, która nie generuje żadnych zysków, stała się dwukrotnie popularniejsza w czasie pandemii niż w ciągu ostatnich 10 lat.

Anna Bichta, prezeska Fundacji Think!, komentuje te wyniki, mówiąc: „Oszczędzanie to trudny proces, szczególnie w sytuacji, gdy poziom inflacji jest wysoki przez dłuższy czas. To prawdopodobnie jeden z powodów, dla których zauważyliśmy wzrost o 6% liczby osób, które uważają, że oszczędzanie nie ma sensu. Ponadto spadła liczba osób, które oszczędzają jedynie pozostałe pieniądze w danym miesiącu. W porównaniu z rokiem 2022 odsetek tych, którzy oszczędzają jako nawyk, pozostał bez zmian. To pokazuje, jak ważna jest edukacja w zakresie regularnego i systematycznego oszczędzania.”

W badaniu zwrócono także uwagę na cele oszczędzania. Celem numer jeden przez ostatnie cztery lata jest zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę”, co zostało wskazane przez 40% respondentów (wzrost o 40% w stosunku do 2015 roku i 26% wzrost w stosunku do 2019 roku). Pozostałe trzy cele oszczędzania, takie jak zakup i wyposażenie nieruchomości, wypoczynek oraz zapewnienie godnego życia na emeryturze, zdobywają znacznie mniej wskazań.

Raport pokazuje, że Polacy nie czują się bezpiecznie – tylko około 30% respondentów postrzega swoją sytuację finansową jako stabilną, a niewielu liczy na jej poprawę w ciągu najbliższego roku (poniżej 20%). Powody pesymizmu są różnorodne, w tym niskie oszczędności, wysokie zadłużenie i nadmierne wydatki. Instytucje finansowe mogą odegrać istotną rolę w poprawie tej sytuacji, podnosząc poziom wiedzy ekonomicznej i zaufanie Polaków do swojej działalności.

Na koniec, raport podkreśla, że Polacy w kwestiach oszczędzania i inwestycji ufają sobie od 14 lat. To wskazuje na ważność instytucji finansowych w podnoszeniu wiedzy i zaufania Polaków do swoich produktów i usług finansowych.

Zapoznaj się z całym raportem: https://rozwijamy.edu.pl/images/raporty/Raport_2023_Postawy_Polakow_wobec_finansow.pdf

Raport powstał na podstawie badania ilościowego CAWI przeprowadzonego w dniach
13-20 września 2023 r. na panelu badawczym Ariadna z udziałem reprezentatywnej próby 1182 dorosłych Polaków w wieku 18-74 lata.

Badanie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Program jest finansowany przez Citi Foundation.

Badanie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej z katedrą Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego